Praktische informatie

Uitsluitingscriteria

Ilyada levert thuiszorg, in beginsel aan alle klanten. Er zijn echter situaties waarin Ilyada kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren:

  • Cliënten met een hoog complexe zorgvraag, dat wil zeggen: cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is. Deze cliënten worden doorverwezen naar instellingen of organisaties die benodigde zorg kunnen bieden.
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen
  • Cliënten die verbaal zeer agressief zijn
  • Cliënten die de hulp van Ilyada weigeren
  • Cliënten die in aanmerking komen voor Vrijheid Beperkende Maatregelen. (zie hiervoor Beleid vrijheid beperkende maatregelen)
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO)
  • Seksuele intimidatie van cliënt en/ of naaste(n)
  • Intimiderend gedrag van cliënt en/ of naaste(n)
  • Discriminatie van cliënt en/ of naaste(n)

Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Ilyada de cliënt in zorg neemt.  Indien een cliënt die al in zorg is de ‘bovengrens’ nadert zal overwogen worden of overplaatsing noodzakelijk is naar een geschikte zorgvoorziening. Bij Ilyada bieden wij geen crisisopvang. Ilyada medewerkers passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.

Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen de cliënten en Ilyada. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van Ilyada en de cliënt.

Ilyada stelt cliënten in staat de regie over hun leven zo lang mogelijk te blijven uitvoeren en draagt bij aan de bestaanskwaliteit van de desbetreffende cliënten.

De leveringsvoorwaarden van Ilyada kunt u vinden in de zorg- en leef map, ook kunt u deze opvragen bij de administratieve medewerkers van Ilyada.

Privacy

Beroepsgeheim

Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Ilyada mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het Privacy beleid van Ilyada. Hierin staat ook welke afspraken gelden voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit is op te vragen bij Ilyada.

Cliëntdossier

Uw dossier wordt maximaal 20 jaar na beëindiging van de zorg/behandeling bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft het recht uw gegevens op elk moment in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Klachten reglement

De medewerkers van Ilyada doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over de dienstverlening bent. Indien u een klacht en/of suggestie heeft, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht en/of suggestie in behandeling nemen en de betrokken partijen op de hoogte brengen.

Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij waar mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat om onze dienstverlening aan u en aan andere cliënten te kunnen verbeteren.

Indien u geen bemiddeling wilt of als de desbetreffende bemiddeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt uw officiële klacht en/of suggestie schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie Spot.

Wachtlijst

Er zijn momenteel geen wachtlijsten bij Ilyada. Zorg en dienstverlening is direct inzetbaar.

Mantelzorg

Samenwerken is één van de kernwaarden van Ilyada. Zorgverleners en mantelzorgers hebben het vermogen om elkaar aan te vullen en te versterken. Dit kan zelfs uiten in een formele rol, wanneer een mantelzorger optreedt als vertegenwoordiger/belangenbehartiger in het geval de cliënt daar zelf niet meer toe in staat is.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Ilyada. Het streven is dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft en dat cliënten kunnen meebeslissen en denken over hoe zij die zorg zullen ontvangen.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Daarnaast heeft ze een signaalfunctie en maakt ze Ilyada attent op wat er onder de cliënten leeft.

Wilt u ook meepraten en meedenken over de zorg binnen Ilyada? Vult u dan het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Praktische informatie

Scroll naar boven